1.Taraflar

 1. "k4english.com" (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Siteler Mah. 6212 Sok. No.25/B Pamukkale Denizli adresinde mukim Key For English Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle "K4 English" olarak anılacaktır).
 2. "k4english.com" internet sitesine üye olan internet kullanıcısı; bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.
 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu K4 English'in sahip olduğu internet sitesi k4english.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üyelik sonrası kullanıma açılan internet sitesi üzerindeki tüm kullanım ve tasarruf hakkı K4 English'e aittir. Bu kullanım koşulları gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

3.2 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, K4 English tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgilerin, formların ve içeriğin dilediği zaman değiştirilme hakkı K4 English tarafından saklı tutmaktadır.

3.3 SİTE üzerinden sunulan hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.4 SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; K4 English adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız olarak teslimi hedeflenmektedir.

3.5 "K4 English"; SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlama ile yürürlüğe koymuş addedilir. K4english.com sitesinde sunulan Online derslerin tarihlerini, süresini, içeriğini belirleme hakkı K4 English'in tasarrufundadır. Kayıtlı üyelere sunulan derslerin takibi, izlenmesi üyelerin kendi sorumluluğundadır.

3.6 Tüm üyeler; üyelik işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, K4 English'in zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Tüm gerçek ve tüzel kişi üyeler, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle K4 English'in uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca K4 English'in söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz.

3.7 Siteye girdiğinizde veya K4 English hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir.

 • Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
 • Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
 • Üyelikten men edildiğiniz halde K4 English hizmetlerinin kullanılması,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin üyeden kaynaklı sebeplerle teslim/ifa edilmemesinin veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
 • Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
 • Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, K4 English altyapısına, sistemine zarar verilmesi.

3.8 Üye, k4english.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olduğunu; doğru ve gerektiğinde güncel olduğunu K4 English'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararlarını aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yurtdışından kayıt olan üyeler için K4 English tarafından; yurtdışından Kayıtlı olup olmadığı hususunda bir çelişki yaşanması durumunda bu üyelerin yurtdışında olduğuna dair resmi makamlarca onaylanmış evrak suretinin (pasaport, oturma izni vs. ) bir örneğinin gönderilmesi talep edilebilir. üye, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirlerin alınması bakımından kişisel verilerin değiştirilmesi işlemlerinin K4 English'in yetkilendirdiği müşteri temsilcisi aracılığıyla yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasından üye kendisinin sorumlu olduğunu kabul ederek gerekli değişiklikleri yine bu yolla talep eder.

3.9 Üye, K4 English tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından K4 English'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, K4 English'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.10 üye, K4 English'in yazılı izni olmadan işbu sözleşmeyi veya sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen -aile üyesi, eş nişanlı, sevgili vb.dahil olmak üzere- üçüncü bir kişiye kısmen veya tamamen devredemeyeceğini; başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde K4 English'in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi fesh etme, üyeliğe son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. üye, kendisine ait hesaba en fazla 3(üç) cihaz tanıtabilme hakkına sahip olup hesabın tekli kullanılmadığı ve çoklu kullanımların tespit edildiği hallerde K4 English'in hesabı herhangi bir bildirim yapmaksızın kapatabilme, iade yapmama ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.11 ÜYE, k4english.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan K4 English sorumlu değildir. üyeye iş bu maddeye aykırı davranması sebebiyle bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; üye bu dava ve talep sonucunda K4 English'in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın (tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla) kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı (mail, tartışma ve geri bildirimlerde yapılacak her türlü hakaretlerde) yapılacak hukuki işlemlerin sonucuna katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12 k4english.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin K4 English ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. K4 English'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. üye, K4 English'den hizmet alırken, aldığı hizmete dair şikayet ve taleplerini K4 English yetkilileri ile çözmeye çalışmayı taahhüt eder. üye, her ne surette olursa olsun K4 English yetkilileri ile iletişime geçilmeksizin sitenin kullanımı sırasında sosyal medya vb. herhangi bir mecrada K4 English'i küçük düşürücü, hakaret içerikli paylaşım yapması halinde K4 English'in tazminat ve dava hakkının saklı tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13 K4 English üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, k4english.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden K4 English'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.14 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.15 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, K4 English'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, K4 English'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.16 K4 English her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, K4 English'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.17 K4 English internet sitesi yazılım ve tasarımı K4 English mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu K4 English 'nun ya da bu sitenin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software- code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla K4 English ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE, bu sitedeki hizmetleri, bilgileri ve telif haklarına tâbi çalışmaları yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının bu hizmetlere erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve K4 English'in yazılı izni ile mümkündür.

3.18 K4 English, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.19 K4 English web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye K4 English web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 1. Gizlilik

4.1 K4 English tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye girilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.2 K4 English kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. K4 English üyenin k4english.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.3 K4 English'e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında K4 English tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. üye, K4 English'e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına K4 English tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.4 üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. üye aksini bildirmediği sürece K4 English kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve K4 English'u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini K4 English'e mail ve/veya telefon yoluyla iletebilir. Ancak, SİTE üzerinden ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Aynı zamanda; ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve bu sözleşme ile belirlenen haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak K4 English için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya K4 English'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde K4 English tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde sitede verilen hizmetler, bilgiler, telif haklarına tâbi çalışmalar, ticari markalar, sitenin ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağlanan başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklar saklı tutulmaktadır.

4.5 K4 English üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya K4 English'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) K4 English ve k4english.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.6 K4 English hizmet sağlarken birlikte çalıştığı firmalarla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olması halinde üyenin açık rızası olmaksızın kişisel verileri aktarabilir.

4.7 K4 English sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya k4english.com web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.8 Taraflar, K4 English'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya K4 English tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. K4 English üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecektir.

 1. Sözleşmenin Devri

K4 English , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ilgili ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçerliliği haiz değildir.

 1. Mücbir Sebep

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, K4 English işbu "KULLANICI SÖZLEŞMESİ"ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, K4 English açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için K4 English'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 1. İhtilaflerin Halli

İşbu "KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. K4 English'in, ÜYELERİ'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 1. Yürürlülük

üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. üye, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları tamamlamak suretiyle sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olacağı gibi işbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 1. HÜKÜMSÜZLÜK

Bu Sözleşme maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri, ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından, ya da mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, sözleşmenin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşmenin Tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri yasa ya da mahkeme kararlarını izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir.

 1. SON HÜKÜMLER

Sözleşme (12) maddeden ve (7) sayfadan oluşmakta olup 14-07-2023 tarihinde düzenlenmiş olup , Taraflar'ca okunduktan sonra kabul ve imza edilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. GİZLİLİK

Üye, işbu üyelik sözleşmesini onaylamakla sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki Gizlilik Sözleşmesi'ni de okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.