Kullanıcı Sözleşmesi
1.Taraflar

“k4english.com” (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Siteler Mah. 6212 Sok. No.25/B Pamukkale Denizli adresinde mukim Key For English Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “K4 English” olarak anılacaktır).
“k4english.com” internet sitesine üye olan internet kullanıcısı; bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşmenin konusu K4 English’in sahip olduğu internet sitesi k4english.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üyelik sonrası kullanıma açılan internet sitesi üzerindeki tüm kullanım ve tasarruf hakkı K4 English’e aittir. Bu kullanım koşulları gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

3.2 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, K4 English tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgilerin, formların ve içeriğin dilediği zaman değiştirilme hakkı K4 English tarafından saklı tutmaktadır.

3.3 SİTE üzerinden sunulan hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.4 SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; K4 English adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız olarak teslimi hedeflenmektedir.

3.5 “K4 English”; SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlama ile yürürlüğe koymuş addedilir. K4english.com sitesinde sunulan Online derslerin tarihlerini, süresini, içeriğini belirleme hakkı K4 English’in tasarrufundadır. Kayıtlı üyelere sunulan derslerin takibi, izlenmesi üyelerin kendi sorumluluğundadır.

3.6 Tüm üyeler; üyelik işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, K4 English’in zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Tüm gerçek ve tüzel kişi üyeler, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle K4 English’in uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca K4 English’in söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz.

3.7 Siteye girdiğinizde veya K4 English hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir.

Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
Üyelikten men edildiğiniz halde K4 English hizmetlerinin kullanılması,
Ürün ve/veya hizmetlerin üyeden kaynaklı sebeplerle teslim/ifa edilmemesinin veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, K4 English altyapısına, sistemine zarar verilmesi.

3.8 Üye, k4english.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olduğunu; doğru ve gerektiğinde güncel olduğunu K4 English’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararlarını aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yurtdışından kayıt olan üyeler için K4 English tarafından; yurtdışından Kayıtlı olup olmadığı hususunda bir çelişki yaşanması durumunda bu üyelerin yurtdışında olduğuna dair resmi makamlarca onaylanmış evrak suretinin (pasaport, oturma izni vs. ) bir örneğinin gönderilmesi talep edilebilir. üye, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirlerin alınması bakımından kişisel verilerin değiştirilmesi işlemlerinin K4 English’in yetkilendirdiği müşteri temsilcisi aracılığıyla yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasından üye kendisinin sorumlu olduğunu kabul ederek gerekli değişiklikleri yine bu yolla talep eder.

3.9 Üye, K4 English tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından K4 English’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, K4 English’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.10 üye, K4 English’in yazılı izni olmadan işbu sözleşmeyi veya sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen -aile üyesi, eş nişanlı, sevgili vb.dahil olmak üzere- üçüncü bir kişiye kısmen veya tamamen devredemeyeceğini; başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde K4 English’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi fesh etme, üyeliğe son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. üye, kendisine ait hesaba en fazla 3(üç) cihaz tanıtabilme hakkına sahip olup hesabın tekli kullanılmadığı ve çoklu kullanımların tespit edildiği hallerde K4 English’in hesabı herhangi bir bildirim yapmaksızın kapatabilme, iade yapmama ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.11 ÜYE, k4english.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan K4 English sorumlu değildir. üyeye iş bu maddeye aykırı davranması sebebiyle bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; üye bu dava ve talep sonucunda K4 English’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın (tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla) kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı (mail, tartışma ve geri bildirimlerde yapılacak her türlü hakaretlerde) yapılacak hukuki işlemlerin sonucuna katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12 k4english.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin K4 English ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. K4 English’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. üye, K4 English’den hizmet alırken, aldığı hizmete dair şikayet ve taleplerini K4 English yetkilileri ile çözmeye çalışmayı taahhüt eder. üye, her ne surette olursa olsun K4 English yetkilileri ile iletişime geçilmeksizin sitenin kullanımı sırasında sosyal medya vb. herhangi bir mecrada K4 English’i küçük düşürücü, hakaret içerikli paylaşım yapması halinde K4 English’in tazminat ve dava hakkının saklı tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13 K4 English üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, k4english.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden K4 English’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.14 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.15 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, K4 English’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, K4 English’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.16 K4 English her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, K4 English’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.17 K4 English internet sitesi yazılım ve tasarımı K4 English mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu K4 English ‘nun ya da bu sitenin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software- code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla K4 English ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE, bu sitedeki hizmetleri, bilgileri ve telif haklarına tâbi çalışmaları yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının bu hizmetlere erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve K4 English’in yazılı izni ile mümkündür.

3.18 K4 English, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.19 K4 English web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye K4 English web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

4.1 K4 English tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye girilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.2 K4 English kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. K4 English üyenin k4english.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.3 K4 English’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında K4 English tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. üye, K4 English’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına K4 English tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.4 üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. üye aksini bildirmediği sürece K4 English kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve K4 English’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini K4 English’e mail ve/veya telefon yoluyla iletebilir. Ancak, SİTE üzerinden ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Aynı zamanda; ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve bu sözleşme ile belirlenen haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak K4 English için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya K4 English’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde K4 English tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde sitede verilen hizmetler, bilgiler, telif haklarına tâbi çalışmalar, ticari markalar, sitenin ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağlanan başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklar saklı tutulmaktadır.

4.5 K4 English üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya K4 English’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) K4 English ve k4english.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.6 K4 English hizmet sağlarken birlikte çalıştığı firmalarla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olması halinde üyenin açık rızası olmaksızın kişisel verileri aktarabilir.

4.7 K4 English sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya k4english.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.8 Taraflar, K4 English’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya K4 English tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. K4 English üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecektir.

Sözleşmenin Devri
K4 English , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ilgili ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçerliliği haiz değildir.

Mücbir Sebep
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, K4 English işbu “KULLANICI SÖZLEŞMESİ”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, K4 English açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için K4 English’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

İhtilaflerin Halli
İşbu “KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. K4 English’in, ÜYELERİ’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük
üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. üye, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları tamamlamak suretiyle sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olacağı gibi işbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

HÜKÜMSÜZLÜK
Bu Sözleşme maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri, ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından, ya da mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, sözleşmenin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşmenin Tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri yasa ya da mahkeme kararlarını izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir.

SON HÜKÜMLER
Sözleşme (12) maddeden ve (7) sayfadan oluşmakta olup 22-05-2020 tarihinde düzenlenmiş olup , Taraflar’ca okunduktan sonra kabul ve imza edilerek yürürlüğe girmiştir.

GİZLİLİK
Üye, işbu üyelik sözleşmesini onaylamakla sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki Gizlilik Sözleşmesi’ni de okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Sayfamızda verilen tüm servisler ve eğitimler, Siteler Mahallesi, 6212. Sokak No: 25-B

Pamukkale, Denizli adresinde kayıtlı Key For English Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Üçüncü kişinin haklarına halel getirmemek kaydıyla, sözleşme tarafı kişinin ayrıca ve açıkça muvafakati ile paylaşılan bilgiler;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@k4english.com adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: Key For English Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Key For English Eğitim Yayıncılık Siteler Mahallesi, 6212. Sokak No: 25-B Pamukkale, Denizli

Vergi Dairesi: 020280 – PAMUKKALE

E-Posta: info@k4english.com

Tel: 0258 212 12 20

Tel: 0533 683 25 01
Copyrights 2020 | k4english
Kullanıcı Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi | İletişim